Nhiem vu & quyen han cua truog Tieu hoc (quan li hah chinh nha nuoc)

Nhiem vu quyen han cua truog tieu hoc:
• To chuc giag day, hoc tap va hoat dog giao duc dat chat luog theo muc tieu, chuog trinh giao duc do bộ truog bô GD-DT ban hanh.
• Huy dong tre em dj hoc dung do tuoi, van dog tre e khuyet tat, tan tat, tre e bo hoc => truong de thuc hieb ke hoak phô cap giao duc va phong chong mu chu trog công đông
• Nhan bao tro va quan ly cac hoat dog o cac co so giao duc #thuc hien chuog trih giao duc tieu hoc theo su fan cog cua cap co tham quyen . To chuc ktra, cong nhan viec hoan thanh chuog trinh tieu hoc trog nha truog va tre e trog dia ban quan li cua truog
• Quan li can bo, nvien, giao vien va hoc sinh
• Quan li su dựng dat dai, co so vat chat trag thiet bj va tai chinh theo quy dinh cua phap luat!
• Phoi hop voi gia dinh, cac to chuc va ca nhan trog công đông thuc hien hoat dog giao duc.
• To chuc cho ca’n bo quan li, gv, nhan vien va hoc sinh tham gia cac hoat dog xa hoi trog công đồng
• Thuc hien cac nhjem vu va quyen han kha’c thao quy dinh cua phap luat.

Hãy tỏ ra là ng lịch sự khi ghé thăm bằng cách để lại comment!! Thankss a less !!

http://www.waterking90.worpress.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: