Nhiem vu va quyen han cua giao vien tieu hoc( quan ly hah chjh nha nc)

Nhiem vu va quyen han cua giao vien ( dieu le truog tieu hoc : QD 51/2007/ QD – BGDDT
* Nhiem vu cua giao vien
+ Giag day! Giao duc dam bao chat luog theo chuog trinh giao duc, ke hoak day hoc; soan bai, len lop, kiem tra, dah gia, xep loai hoc sinh, quan li hoc sinh trog hoat dog giao duc do nha truog to chuc ; tham gia cac hoat dog cua to chuyen mon ; chiu trak nhjem ve chat luog hieu qua giag day va giao duc.
+ trau doi dao duc, nag cao tinh than trak nhjem, giu gin fam chat, danh du, uy ti’n cua nha giao: guog mẫu trc hoc sinh. Thuog yeu, doi xu cong bag va ton trog nhan cak cua hoc sinh; bao ve cac quyen va loi ik chjh dag cua hoc sinh, doan ket, giup do dog nghjep.
+ Tham gia cog tac pho cap giao duc tieu hoc o dia phuog
+ Ren luyen suc khoe, hoc tap van hoa, boi duog chuyen mon, nghjep vu de nang cao chat luog, hieu qua giag day va gia’o duc.
+ Thuc hien nhjem vu cog dan, cac quy dinh cua chat luog va cua ngah, cac quyet dinh cua hieu truog, nhan nhjem vu do hieu truog fan cog, chiu su kiem tra cua hieu truog va cac cap quan li giao duc!
+ phoi hop voi doi thieu nien tien fog ho chj mih, sao nhi dong va gia dinh cung cac to chuc xa hoi lien quan trog hoat dog giag day giao duc.
+ nhjem vu cua hieu truog, pho’ hieu truog, tog fu trak doi duoc quy dinh cu the tai dieu 17, dieu 18, 19 cua dieu le nay.
* Quyen cua giao vien:
+ Duoc nha truog tao dieu kien de thuc hien nhjem vu giag day va giao duc hoc sinh.
+ được dao tao nag cao trinh do, boi duog chuyen mon, nghjep vu, được huog nguyen luog, fu ca’p va cac che do # theo quy dinh khi được cu dj hoc de nag cao trih do chuyen mon nghjep vu.
+dc huog moi quyen loi ve tinh than, được cham soc, bao ve suc khoe theo che do, chih sak quy dinh doi voi nha giao.
+ được bao ve nhan pham va danh du.
+ được thuc hien cac quyen # theo quy dinh cua phap luat.

Hãy nhớ để lại comment để động viên a e làm việc nhé!! Chân thành cảm ơn !!

http://www.waterking90.worpress.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: