Nhiem vu quyen han cua truong tieu hoc.

Nhiem vu quyen han cua truog tieu hoc:
• To chuc giag day, hoc tap va hoat dog giao duc dat chat luog theo muc tieu, chuog trinh giao duc do bộ truog bô GD-DT ban hanh.
• Huy dong tre em dj hoc dung do tuoi, van dog tre e khuyet tat, tan tat, tre e bo hoc => truong de thuc hieb ke hoak phô cap giao duc va phong chong mu chu trog công đông
• Nhan bao tro va quan ly cac hoat dog o cac co so giao duc #thuc hien chuog trih giao duc tieu hoc theo su fan cog cua cap co tham quyen . To chuc ktra, cong nhan viec hoan thanh chuog trinh tieu hoc trog nha truog va tre e trog dia ban quan li cua truog
• Quan li can bo, nvien, giao vien va hoc sinh
• Quan li su dựng dat dai, co so vat chat trag thiet bj va tai chinh theo quy dinh cua phap luat!
• Phoi hop voi gia dinh, cac to chuc va ca nhan trog công đông thuc hien hoat dog giao duc.
• To chuc cho ca’n bo quan li, gv, nhan vien va hoc sinh tham gia cac hoat dog xa hoi trog công đồng
• Thuc hien cac nhjem vu va quyen han kha’c thao quy dinh cua phap luat.

http://www.waterking90.worpress.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: