Tieu chuan nghjep vu cua gvien th !!

Gv tH la công chức chuyên môn truc tiep’ giag day va gd hs truog TH công lap. Gv TH thuc hien theo quy djh cua luat gd va Dieu le nha trg nham giup hs hih thah nhug so so ban dau cho su phat trien dug dan’ va lau dai ve dao duc, tri tue, the chat, tham mi va cac kha nang co ban de tiep tuc hoc THCS.
– giang day cac mon hoc theo muc tieu, ke hoach dao tao bac hoc va trih do cua lop dc giao. Thuc hien day du chuc nang, nhien vu va to chuc cac hd gd.
– Thuc hien day du, nghiem tuc quy che, noi quy va cac quy djh khac cua nganh gd: soan bai, len lop, cham’ bai,coi thi…
– Thuc hien muc tieu gd phat trien va nhug yo cau ve noi dung,pp gd phat trien va nvu cua nha giao theo quy djh cua LGD.
– Dc cu dj hoc nang cao trih do, boi duong chuyen mon nghiep vu, dc huong luog va phu cap’ nghe nghiep va cac fu cap theo quy djh cua chjh phu.

http://www.waterking90.worpress.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: