Cac ki nag de to chuc hoi thj!!!

Cac ki nag de to chuc 1 hoat dog ngoai gio len lop:
* De to chuc 1 hdngll ng giao vien can co nhug ki nag sau:
+ Ki nag ro chuc tro choi
+ Ki nag to chuc tai
+ Ki nag mua hat tap the
+ Ki nag giao tiep
+ Ki nag noi trc da’m dog
+ Ki nag tiep can, huy dog, phoi hop cac luc luog xa hoi tham gia to chu’c hdnggjo len lop.
+ Ki nag dan chuog trinh

** Phan tik ki nag tiep can., huy dog…
+ Nhieu luc luog xa hoi co nhug dog gop dag ke cho su thah cog cua 1 hoat dog….Luc luog nay rat dog dao bao gom: hoi fu huynh hs, cac doan the xa hoi, cac co quan van hoa giao duc..v,…v
+ Moi thah phan co vai tro, vj tri nhjem vu #nhau trog cog tac giao duchoc sinh, vj the ng giao vien fai biet kham fa nhug tiem nag cua cac luc luog nay, dog thoi biet cak tiep can, huy dog va foi hop cac luc luog nay de to chuc hoat dog nggllop. Tiep can va huy dog cac luc luog k co nghja la dua ha?n vao ho ma la 1 su foi hop hoat dog 1 cak khoa hoc. De lm được viec nay gvien fai thuc hien cac cog viec sau:
• Tiep can va tap hop cag dog dao cac luc luog xa hoi cag thuan loi cho viec to chuc hdgdngll. Gv fai na’m chac được t/phan nghe nghiep cua cha me hoc sinh trog ngay dau nam hoc. Kheo leo tiep can de khai thac sau hon tiem nag cua ho bag nhug cuoc trao doi tro chuyen, tiep xuc tai truog hoc, noi sog ỏ lam viec cua ho.
• Giao vien trih bay du dinh cua mjh ve viec to chuc hdngll va kheo leo thu hut, loi cuon ho vao viec ban bac, de xuat gop y bo xung va tham gia ho tro ve nhan luc, tai luc…
• Dong vien, khik le va ghj nhan cog lao cua cac luc luog xa hoi khi ho tham gia vao hoat dog bag cak thog ba’o cho ban giam hjeu , hoi fu huynh hs biet được dog gop cua ho nham tao …kkhi than thiet coi mo giua nha truog va cac luc luog xa hoi, giua gv & fu huynh.
– Muon tiep can, huy dog va foi hop hoat dog voi cac luc luog xa hoi trog viec to chuc cac hoat dog NGLL gv can ren luyen ki nag giao tiep mem deo va lih hoat, fai co kha nag na’m ba’t nhah nha.y cac thog tin va hieu được nhug ddiem, nhu caun, nguyen vog cug nhu kha nag cua cac ll xa hoi. Ben cah do cug can co uy tin voi hs, fu huynh …
** Ki nag dan chuog trinh
– Vai tro cua MC
• La ng gioi thieu chuog trinh
• La ng dan dắt va dieu khien chuog trinh.
• La dien vien dac biet cua chuog trinh
– Nhiem vu cua ng dan chuog trinh:
• Lam ro y nghia tug tiet muc
• Dinh huog cam xuc, tham mi cua khan gia.
• Gioi thieu thog tin.
– Tieu chuan va nag luc cua ng dan chuog trinh:
• Ngoai hjh
• Giog no’i
• Ngon ngu
• Am hieu tam li khan gia
• Kha nag ug xu lih hoat
• Am hieu nhjeu lih vuc
• Co 1so ki nag fu tro: ke chuyen, hat, mua, tro cho
– Ren luyen tro thah ng dan chuog trinh gioi:
• Ren luyen ki nag: kha nag hieu nhah, chjnh cac, kha nag phan doan tot, tri nho tot, tri tuog tuog fog fu
• Trau doi kt bag cak: doc sak bao, tham khao nghjen cuu cac tai lieu chuyen mon € nhjeu lih vuc, ghj chu lai de lam tu lieu.
• Ren luyen cam nag lam chu cam xuc
• Ren kha nag noi trc dam dog.

http://www.waterking90.worpress.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: