Muc tieu chung va nhjem vu cu the cua hdngll

Muc tieu chung va cac nhiem vu cu the cua HDNGLL o tieu hoc:
* Muc tieu chung:
– Giao duc tieu hoc nham giup hoc sinh hinh thanh nhug co so ban dau cho su fat trien dung da’n lau dai ve dao duc, tri tue, the chat, tham mi va cac ki nag co ban de hoc sinh tiep tuc hoc trung hoc co so ( Muc tieu gd tieu hoc – theo nghj dinh so’ 43/2001/ QD- BGD- DT ngay 9-11-01 cua Bo GD-DT)
– Muc tieu va nhiem vu giao duc được qua’n triệt vào HDGDNGLL o tieu hoc nhu sau:
• Nhiem vu cug co tang cuong nhan thuc
• Nhiem vu boi duog he thog tha’i do.
• Nhiem vu hinh tanh he thong ki nang, hanh vi.
Ba nhiem vu nay co moi quan he huu co ga’n bo’, bo sung lan nhau va lam tien de cho nhau.
* Nhiem vu cung co tang cuog nhan thuc:
Tri thuc la ket qua cua nhan thuc được ktra bag thuc tien va được phan anh o tu duy cua con ng. Tri thuc cug giup ng hoc hjeu được the gioi xug quanh, biet cach cu xu dựng da’n voi moi ng, biet cak tien hah cog viec trog lao dog, hoc tap, hoat dog nghe thuat, ren luyen suc khoe…
=> To chuc hdgdngll trc het fai nham giup hs tieu hoc cug co cac tri thuc cua bo mon da hoc o tren lop. Dog thoi bo sung them nhug tri thuc ve tu nhjen, xa hoi, ve con ng ma trog bạ hoc tren lop chua co dieu kien mo rog. Chinh tu nhug hoat dog da dag, fog fu nay ma cac e co co hoi tiep xuc voi kh-kt cong nghe moi ,van hoa nghe thuat, the thao, lao dog, hoat dog xa hoi, nen kt tri thuc va kt thj truog…Tu do tre e co dk tim hjeu cac phat mjh moi nhat cua kh ki thuat cog nghe, cac thah qua lao dog sag tao, nhug net tih tuy van hoa cua cac nc tren the gioi cug voi cac net van hoa doc dao cua cac dan toc tren dat nc Viet Nam.
* Nhiem vu boi duog tinh cam.
– tri thuc la co so, la nen tag, la coi nguon de hjh thah niem tin. Tri thuc, thai do va niem tin la nhug thah fan co ban cua y thuc con ng noi chug va tre e tieu hoc noi rieg. Y thuc được ren luyen trog cac hdgdngllop se lam boc lo hug thu, so truog, nag luc cua cac e, dog thoi the hien log tu tin, tu trog, ton trog ban be va moi ng. Trog bat ki noi nao cac e cug luon chap hah nghjem chjh quy dih cua phap luat, ton trog thuan fog mi tuc, ton trog chuan muc xa hoi. Giup tre fat trien hai hoa tinh cam, tham mi, tinh cam dao duc, tc tri tue va hoat dog xa hoi de tao nen 1nhan cak toan dien.
* Nhiem vu hjnh thah he thog ki nag, hah vi:
– He thog ki nag hah vj la dkien quan trog de thuc hien hoat dong co hieu qua. Do la nhug ki nag thuc hien cac cog viec lao dong don gian, cac ki nag sag tao nghe thuat, thuc hien cac bai the duc, cac mon the thao, cac tro choi, cac hah vj ung xu doi voi ¥ ng trog gia dinh, trog nha truog va trog xa hoi. Nhug ki nag tham gia hoat dog tap the, ki nag to chuc nhug hoat dog chug cug nhau, bjet foi hop voi moi ng cug thuc hien hoat dog chug, nag cao y thuc tu chu, tu tin, chu dog va ki nag giao tiep voi moi ng. Dua vao nhug ki nag, hah vi nay de ren luyen nhug ki xao, thoi quen dao duc ben vung va nhug ki nag tu quan trog sinh hoat tap the. Lam được nhu vay chug ta da gop phan tich cuc vao cog cuoc xay dung luoc con ng cho tuog lai cua dat nc.

http://www.waterking90.worpress.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: