Chu de con ng va suc khoe!!

Chu de :con nguoi va suc khoe:
I, Khai quat noi dung day hoc:
+ Chu de con ng va suc khoe la chu de chiem nhjeu va được phan bo tu lop 1den lop 5:
• Lop 1,2: co 9baj
• Lop3. : co 6b
• Lop4: co 17 baj
• Lop 5: co 19 bai
1, Noi dung day hoc o cac lop 1,2,3
+ O lop 1: hs tim hieu khai quat ve dac diem hinh thai cau tao ngoai co the ng( cac fan cua co the, chuc nag cua cac bo fan, giac quan) va cac bien fap giu gin ve sinh bao ve cac giac quan.
+ O lop 2, 3: hs được tim hieu khai quat ve cau tao va chuc nag cua mot so he co quan: van dog, tieu, hoa, ho hap, tuan hoan,bai tiet….cug nhu ve sinh bao ve co the.
2 Noi dựng cac bạ ve chu de: ” con ng & suc khoe” lop 4:
+ O lp 4 co 17 bai gom: cac kien thuc ve hoat dog sih li cua co the, trao doi chat giua co the voi moi truog.
• Qua trih TDChat được thuc hien o 2 cap do: cap do co the va cap do te bao.
• Cac vat tham gia vao qua trinh trao doi chat va nag luog la thuc an: protein, lipit, gluxit, nc & muoi khoag.
• Cac he co quan tham gia vao qua trjh TDC : tieu hoa, tuan hoan, bai tiet, ho hap được dk boi he than kinh.
3, Noi dựng ve : “con ng va suc khoe” lop 5
+ Kh lop 5 gom 19 bai ve sinh san, sinh thai, va mot so benh xa hoi . Noi dựng chu yeu bao gom cac kien thuc ve sih san,khai quat cac giai doan fat trien cua con ng:
• Thoi ki phôi trong cơ the me
• Giai doan so sinh( sih ra=> duoi 2t)
• Nha tre ma~u giao ( 2-6 tuoi)
• Nhi dong ( 6-12 tuoi)
• Dậy thì ( 10- 19 tuoi)
• Truog thanh ( 29-45 t)
• Trung nien ( 45- 65)
• Tuổi già ( 65 ~…)
+ cac kien thuc ve suc khoe va fog chog 1 so benh truyen nhjem gay nguy hiem cho con ng : sốt ret, viêm nao, AiDS
+ phan khoa hoc con danh 7 tiet cho noi dựng moi truog va tai nguyen thien nhjen, de cap den vai tro cua moi truong,tai nguyen thien nhjen voi con ng, tac dog cua con ng toi moi trg hau qua va some bjen fap kha’c fuc.
~» cung 1 chu de nhug cac kien thuc được nag cao dan qua cac lop va cac giai doan fat tiren, noi dựng tu khai quat den cu the, tu don gian => fuc tap.
II, Pp va hjnh thuc day hoc chu de Con ng va suc khoe.
1, Phuog phap.
+ trog day hoc cac bai thuoc chu de nay cac pp day hoc được su dụng chu yeu la pp: quan sat, hoi dap, thao luan, thuc hah, thj nghjem… Trog cac gio hoc chug được foi hop voi nha.
+ Khi day ve hjh thai cau tao co the ng su dụng pp day hoc :quan sat tranh anh mo hinh hoac quan sat ngay tren co the hoc sinh…ket kop voi ho?i dap, thog qua hoat dog cau hoi dinh huog muc tieu va doi tuog quan sat, giup hoc sinh phat hien kien thuc.
+ Day hoc cac kien thuc ve chuc nag sinh li cua cac he co quan trog co the, GV su dụng pp thj nghjem, pp thuc hah het hop voi quan sat tranh anh, ket hop cau hoi, so do xay dụng dua tren kien thuc thuc te va kinh nghiem sog cua hc sinh.
+ day hoc kien thuc bao ve cac co quan, GV su dụng pp hoi dap, dieu tra, dog vai, game… Tren co so hieu biet cua hs.
2, Hinh thuc to chuc day hoc.
+ cac bai hoc cua chu de con ng va suc khoe can day theo su phoi hop giua cac hjh thc day hoc ca nhan, thao cặp, theo nhom va cả lop . Tuy tug noi dụng ma gv lua chon hjh thuc cho fu hop.
+ khi can tim hjeu vi tri ca’u tao cua cac co quan hs doc lap quan sat hoac trao doi thao luan nhom.
+ Tim hieu ve chuc nag cua cac giac quan, ve sinh fog benh nen use hjh thuc hoat dog theo cap hoac nho’m, thao luan ca lop duoi su huog dan cua gv
* Co mot so bai co the day ngoai lop : sân truog, tram xa’…thog qua 1 so tro choi hoc tap.
III, Ke hoach day hoc:
* Nhung chu y khi soan giao a’n chu de : con ng & suc khoe.
– Tang cuog cac hoat dog cua hs, nham khai tha’c triet de kenh hjh va kenh chu~.
– Thiet ke nhjeu loai fie’u hoc tap: phat hien kien thuc mo’i, cug co kt cu, kiem tra va danh gia’
– Chu y hih thah thai do cho hs. Qua ndug kien thuc gv can tich hop voi viec giao duc tha’i do cho hs,
– Voi kt va con ng &suc khoe can khau thac de tik hop, log ghep giao duc y thuc giu gin ve sjh ca nhan va cog dog, gd moi truog, dan so.
IV , Do dung day hoc chu de : Con ng & Suc khoe.
* Bao gom:
+ Bo tranh anh ve cau tao co the ng
+ Mo hjh cau tao co the ng
+ Phieu hoc tap, so do, so đồ trống
* Y nghia tac dụng:
– Su dụng tranh anh mo hjh nhu la nguon thog tin de hs quan sat, fan tjk de fat hien cac kien thuc ve cau tao cac co quan: tai ma’t, da day… Cung nhug kien thuc cua ban than va thuc te hs de dag nhan ra chuc nag cua cac co quan nay.
– Mo hjh cug la do dụng mjh hoa cho kien thuc được trjh bay va cug la nguon kien thuc quan trog.
– Phieu hoc tap co vai tro quan trong giup phat huy tinh t-‘ch cuc, chu dong, sang tao cua hoc sinh. Dung cho moi hjh thuc hoc tap: ca nhan, nho’m, ca lop…

http://www.waterking90.worpress.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: