Chu de dong vat !!

Chu de dong vat
I, Muc tieu va noi dung
1, Muc tieu:
* Kien thuc:
– Nhan bjet mot so lioa dog vat pho bie’n, ich loi va tac hai cua chug.
– Mot so ddiem co ban : hinh thai ngoia, dd dinh duong. Nhan biet nhug hien tuog ve trao doi chat o dong vat, dd sinh san, tap ti’nh cua mot so loia dog vat.
* Ki nag.
– Quan sat, nhan xet, neu tha’c ma’c, dat cau hoi, dien dat hieu biet cua mjh ve dog vat.
– Suu tam 1 si tranh anh ve dog vat
* Thai do:
– Co y thuc de bao ve, cham soc dog vat co ik va tieu diet, fog tranh dog vat co hai.
– Quan tam den su da dag cua dog vat.
2, Noi dung va fan foi chuog trinh.
+ Lop 1: gom 4 tiet
Giup hoc sinh nhan biet nhan bjet cac bo phan co ban tren co the cua mot so loia dog vat quen thuoc.: con ca, con meo…va tam quan trog cua chug.
+ Lop 2: gom 4 tiet
Cac e được lam quen va tiep xuc voi some loai dog vat nuoi, dog vat hoag da va moi truog so’ng cua chug.
+ Lop 3: gom 7 tiet
Tim hieu mot so dac diem co ban ve sinh hoc, hjh thai ngoai va tam quan trong cua chu’ng. Tu do giup hs hieu được su da dag cua dong vat.
+ Lop4 : gom 6 tiet.
Gioi thieu cho hs dac diem dih duog va nhan biet nhug hien tuog trao doi cha’t o dog vat, tim hjeu moi quan he giua mot so lai dog vat voi nhau va thuc vat trog tu nhjen va anh huog cua cac nhan to vo sinh toi doi sog cua dog vat.
+ Lop 5: gom 6 tiet:
Dac diem sinh san va tap ti’nh mot so loai dog vat: con trung, ek nha’i chjm…
* Cac dang kien thuc :
– Kien thuc ve dog vat tuog doi don gian, chu yeu la kien thuc hjh thai cau tao ngoaj, moi truog so’g , mot vai dac diem dinh duog, trao doi cha’t, sinh san, loi ik va tac hai cua mot so loai dog vat quen thuoc.
II, Pp va hjh thuc to chuc day hoc chu de dong vat.
1, PP va hjh thuc day hoc o cac lop 1,2,3
+ Doi voi dag nhan bjet cac con vat va cac bo phan chi’nh tren co the cac loai dog vat quen thuoc GV su dung pp quan sat tranh anh, mo hjnh ket hop voi pp goi mo? – va’n do’p, thao luan.
+ Doi voi kt va su dag dang, tam quan trog cua dog vat va cac bai on tap, cung co’, tong ket, gv su dung pp hoi da’p, thiet ke cac cau hoi trac nghjem, giup hs co dkien su dụng vo’n hieu biet cua mjh tu thic te.
2, PP day hoc chu de dong vat lop 4.
+ Doi voi kien thuc sinh li, gv nen su dụng pp thj nghjem, thuc hah. Gv bo’ tri’, chuan bj noi dụng, ke hoak duog dan hs theo doi thi nghjem. Khi k co dkien lam thj nghjem, gv can use pp quan sat ket hop voi hoi da’p. He thog cau hoi su dụng co so cac thog tin, hjeu biet tu thuc te cuoc so’ng ma cac e bit, tu trog tranh anh trog SGK va tai lieu tham khao.
+ Doi voi fan kt trao doi chat o dog vat, gv can giai thjk huog dan cac e khai thac cac so do trog sgk thog qua he thog cau hoi phu hop tren co so hieu bjet thuc te.
3, Pp o lop 5
+ Doi voi kien thuc ve sinh san huu ti’nh, qua trih sinh truog va fat trien cua dog vat,,, de day hoc hieu qua gv can su dụng pp quan sat ket hop voi pp hoi da’p, khai tha’c toi da cac hjh ve trog sgk va tranh anh suu tam được de cho cac e quan sa’t. Dog thoi dua vao hieu biet cua hs de xay dụng he thog cau hoi nham hu+kg cac e vao muc tieu kien thu’c can dat.
III, Do dung day hoc.
* Do dung day hoc chu de dog vat chu yeu la cac loai tranh anh ve cac loai dog vat quen thuoc : ga vit, trau bo, ngan ,meo … Ngoai ra con co cac mẫu ngâm và ép khô .

http://www.waterking90.worpress.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: