Chu de lich su !!

Chu de Lich su
I, Muc tieu va noi dung chuong trinh
1, Muc tieu
* Kien thuc
– cug cap cho hs mot so kt co ban, thjet thuc ve cac su kien, hien tuog, nhan vat lich su tieu bieu, tuog doi co he tho’g theo dog time cua luk su Viet Nam tu buoi dau dụng nc toi nay.
* Ki nag
– Buoc dau ren luyen cho hs mot so ki nag:
• Thu thap, tim kiem tai lieu lich su tu cac nguon #nhau
• Neu tha’c ma’c dat cau hoi trog hoc tap va chon thog tin de giai dap
• Nhan bjet dụng cac su kien lik su, hien tuog lik su
• Trinh bay ket qua bag loi noi, luoc do, so do…
• Van dụng kt da hoc vao thuc tien cuoc so’ng
* Thai do
– Gop phan boi duog o hs nhug tha’i do va thoi quen:
• Ham hoc hoi, tim hjeu lich su dan toc
• Yeu we huog dat nc con ng Viet Nam
• Ton trog va bao ve cac dj tjkl ich su van hoa.
2, Noi dung chuog trinh sgk
– lop 4: Nhung su kien lich su, nhan vat lch su phan anh nhug cot mo’c da’nh da’u su fat trien cua cac giai doan lich su, nhug thanh tuu trog su nghjep dung nc va giu nc tu buoi dau dung nc den buoi dau dụng nha Nguyen
– Lop 5: Trinh bay nhug su kien, nhan vat lch su tieu bieu cua nc ta tu nua cuoi tk 19 den nay.
3, Phan bo’ noi dung chuog trinh va sgk
+ Phan lich su gom co 68 tiet : 3 tiet mo dau co noi dung chung cho ca fan ljk su va dia li 4
*, Lop 4: 1 tiet/tuan, 32 tiet/ nam
+ Phan lik su lop 4 co 29 bạ, co 3baj on tap, tog ket
– Buoi dau dung nc va giu nc khoag 700nam trc cog nguyen den nam 179 : 2baj
– Hon 1000 nam dau tranh giah lai doc lap( tu 179 TCN – 938) : 4 bai trog do co 1bai on tap.
– Buoi dau doc lap ( tu 938 – 1009) : 2baj
– Nc Dai Viet thoi Ly (1009 -1226) : 3 bai
– “. “. “. thoi Tran ( 1226-1400) : 4 bai
– nc dai Viet buoi dau thoi Hau Le ( thki 15) : 5bai co 1 bai on tap.
– Nc dai viet the ki 16- 18 : 6 bai
– Buoi dau thoi Nguye~n : (1802-1858) : 3 bai co 1bai on tap.
* So voi sgk cu, phan lich du co ban được giu nguyen co 1 so diem #.
– Phan mo dau chung cho ca fan lich su & dia li
– Phan lich su xep trc fan dia li
– Tang them 2 bai on tap.
– Phan kenh hinh tang ve so luong va chon loc k ihon.
3.2 Lop 5: 1tiet/tuan, 35 tiet/nam
A, Gom 30 bai, 4 bai on tap.
– Hon 80nam cho’g thuc dan Pha’p va xam luoc do do( 1858-1945) : 11bai trog do co 1bai on tap.
– Bao ve chih quyeb non tre, truog ki khag chien cho’g thuc dan pha’p (1945-1954): co 7bai trog do co 1bai on
– Xay dung XHCN o mien Bac va dau tranh thog nha’t dat nc( 1954-1975) : 9 bai trog do co 1bai on.
– Xay dụng XHCN trog ca nc (1975 den nay) : 3bai trog do 1bai on tap.
* So voi sgk cu~ phan lich su cug co nhug thay doi nhu sau:
– Ten 1so bai thay doi
– Mot so su kien được trinh bay #
– Phan kenh hjh fog fu va được chon loc ki hon.
* Nhung diem can luu y ve chuog trunh va sgk
– Phan lich su o lop 4-5 k trinh bay theo he thog chat che. Moi bai hoc la 1 su kien, hien tuog, nhan vat lich su tieu bieu cua 1 giai doan lich su. Tuy nhjen cac giai doan van theo tien trinh tu xua- nay
– Noi dụng chie’m nhjeu thoi luog cua chuog trinh la nhug su kien ve cac cuoc khoi nghja, khag chjen chog xam luoc, cac anh hug dan toc. Chuog trjh cug huog to’i su kien kih te, van hoa phan anh ti’nh toan dien cua lich su.

http://www.waterking90.worpress.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: