Chu de xa hoi !!

Chu de xa hoi ( lop 1,2,3)
I, Muc tieu, noi dung chuog trinh
1, Muc tieu
* Kien thuc
– Ke được cac thanh vien trog gia dinh, ho hag va cog viec cua ho; su dụng va bao quan do dung trog gia dinh; mo ta được nha truog va hoat dog chu yeu cua GV va hS trog trg. Ke ve que huog va cac hoat dog kinh te, xa hoi o que huog; biet cach giu cho moi truog xung quanh xanh- sak- dep va an toan khi o nha, o truog, tren đang giao thog.
* Ki nang
– Xac dinh được vi tri nha o cua mjh, truog hoc va que huog noi mjh so’g
– Co thoi quen khi tiep xuc voi do vat de gay nguy hiem
– Ve được so do nha mjh, truog va dia fuog.
* Thai do
– Yeu quy nhug ng than trog nha va ban be, thay co giao o trg.
– Co thai do than thjet voi moi ng o trog cog dong
– Co y thuc phog tranh tai nan o nha, chap hah tot moi luat le va dam bao an toan giao thog khi tham gja giao thog.
– Giu gjn moi truog xug quanh xanh- sak- dep.
2 Noi dung chuog trinh
+ Chu de xa goi gom 46 bạ trog do’ co’
• 13 bạ ve gia dinh, 10 bai ve truog hoc, 17 bai ve que huog, 3 bai on tap.
• Trog do co lop 1: 11 bai ; Lop 2: 13 bai; lop 3: 19 baj
2.1 Chu de ve gia dinh
• Lop 1 : tu bai 11=> 14 : gia dinh, nha o, cog viec cua tung nguoi trog gia dinh va an toan khi o nha.
• Lop 2: “. “. “. : Gia dinh, do dung trog gia dinh, giu sak moi truog xung quanh nha o va fog tra’nh ngo doc jhi o nha.
• Lop 3: tu bai 19 ~> 22 : Cac the he trog gia dinh, ho noi, ho ngoai, phan tik va ve so do quan he ho hag.
2.2 Chu de truog hoc :10 baj
• Lop 1: 3 bai (b15=>17) : lop hoc va ca hoat dog o lop; giu ve sinh lop hoc.
• Lop 2: 4baj (19 22) : truog hoc va cac thah vien trog truog hoc, fog tranh nga te khi o truog va giu ve sih lop hoc.
• Lop 3: 3 bạ (24 den 26) : mot so hoat dog o truog va k choi cac tro choi nguy hiem.
2.3 Chu de ” que huog” : 17 baj
• Lop 1: 3 bai( 18-19-20) : canh vat xug quanh va an toan khi di hoc.
• Lop 2 : 4 bai (19-21) : duog giao thog va an toan khi di cac fuog tien giao thog; cs xug quanh.
• Lop 3 : 10 bai (27-38): canh vat xug quanh va cac hoat dog kinh te cua dia fuog, an toan khi di xe dap va giu gjn moi truog xanh sach dep.
2.4 Bai on tap. Co 3 bai
3. Cau truc bai hoc
• Cac bai hoc được ki hieu bag hoc sinh ga’i ghi so bai va ten bai hoc.
• Moi bai được trinh bay o 2trang nen thuan loi cho hoc sinh quan sat
• Noi dụng chu yeu được trinh bay thog qua he thog tranh anh.
• Ghj cau hoi hay “lệnh” cho hs được ki hieu bag : dau hoi, quả đấm hay bút chì .
II, Cac pp va hjnh thuc day hoc
1, Cac pp day hoc.
A, Pp quan sat.
* Quan sat tranh anh sgk tranh anh treo tuog
+ Can xac djnh chu de, doi tuog chjnh tren trah anh, hjh ve can quan sat. Huog dan hs quan sat: Tong the de’n chj tiet; ket hop quan sat ca nhan theo cap va theo nho’m
* Quan sat truc tiep tren hjen truog
– Thich hop cho viec day hoc cac bai co noi dụng ve truog hoc, lop hoc que huog. Tuy theo dieu kien cu the GV co the cho hs quan sat tu 25-30′ sau do thao luan ve noi dung ma cac e quan sa’y được.
B, PP do’ng vai
+ Chu de nay co rat nhjeu tinh huog va sat voi thuc te cs nen thjk hop de su dụng pp nay. Use hop li pp nay xco y nghja rat lon trog viec ren luyen nhjeu ki nag ứng xử can thjet trog gia dinh, nha truog va cog dog. Tuy nhjen gv can lua chon tinh huog sao cho fu hop.
C, PP tro choi hoc tap.
– GV can lua chon tro choi loi cuon hs tham gia.
D, pp ke chuyen
+ GV tao được tinh huog can giai quyet, xac djh chu de, noi dụng cau chuyen va huog dan hs ke.
F, PP thuc hah( ca nhan, nho’m ca lop)
* Thuc hah tham gia nhug cog viec cu the de nhan thuc được nhug kien thuc trog sgk va ren luyen ki nag lam viec. Khi to chuc thuc hah gv can dan do chuan bj dụng cu va fan chja cog viec fu hop cho tug nho’m, tug e.
* Ve tranh, so do
+ Yeu cau hoc sjh tham gia vao cog viec cu the de tiep thuc da hoc, được chug kien va ren luyen ki nag.
+ Gv huog dan hoc sinh noi dung can ve, chuan bj gia’y but…
G, PP thao luan
– GV can tao ra nhug tinh huog # nhau de hs thao luan
H, PP tham quan
– thjk hop cho day cac bạ chu de que huog. Tuy nhjen pp nay kho thuc hien doi voi hs tieu hoc. Gv nen cho hs di tham quan nhug dia diem gan truog.
III, Do dung day hoc.
* Gom cac nho’m sau:
1, Nhom do dụng co trog danh mục.
2, Phieu hoc tap
3, Bang tong ket
4, Do dung la vat dung hag ngay
5, Tranh anh , to roi…
6, Giay bia but vem
7, Dung cụ muon cua cac co quan to chu
8, Do dung tu lam cua gv
9, Do dung gv yeu cau hoc sinh lam
10, Ban do, luoc do, mo hinh dia fuog.

http://www.waterking90.worpress.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: