Vi tri qua Gmap !!

Công nghệ thay đổi, bây giờ có thể bít mình ở đâu, đang đi đâu trên bản đồ nhờ điện thoại.
Haizzzzz!
Chưa tính nó còn tìm đường, chỉ bưu điện, nhà ga…

http://www.waterking90.worpress.com

Advertisements

Chu de dong vat !!

Chu de dong vat
I, Muc tieu va noi dung
1, Muc tieu:
* Kien thuc:
– Nhan bjet mot so lioa dog vat pho bie’n, ich loi va tac hai cua chug.
– Mot so ddiem co ban : hinh thai ngoia, dd dinh duong. Nhan biet nhug hien tuog ve trao doi chat o dong vat, dd sinh san, tap ti’nh cua mot so loia dog vat.
* Ki nag.
– Quan sat, nhan xet, neu tha’c ma’c, dat cau hoi, dien dat hieu biet cua mjh ve dog vat.
– Suu tam 1 si tranh anh ve dog vat
* Thai do:
– Co y thuc de bao ve, cham soc dog vat co ik va tieu diet, fog tranh dog vat co hai.
– Quan tam den su da dag cua dog vat.
2, Noi dung va fan foi chuog trinh.
+ Lop 1: gom 4 tiet
Giup hoc sinh nhan biet nhan bjet cac bo phan co ban tren co the cua mot so loia dog vat quen thuoc.: con ca, con meo…va tam quan trog cua chug.
+ Lop 2: gom 4 tiet
Cac e được lam quen va tiep xuc voi some loai dog vat nuoi, dog vat hoag da va moi truog so’ng cua chug.
+ Lop 3: gom 7 tiet
Tim hieu mot so dac diem co ban ve sinh hoc, hjh thai ngoai va tam quan trong cua chu’ng. Tu do giup hs hieu được su da dag cua dong vat.
+ Lop4 : gom 6 tiet.
Gioi thieu cho hs dac diem dih duog va nhan biet nhug hien tuog trao doi cha’t o dog vat, tim hjeu moi quan he giua mot so lai dog vat voi nhau va thuc vat trog tu nhjen va anh huog cua cac nhan to vo sinh toi doi sog cua dog vat.
+ Lop 5: gom 6 tiet:
Dac diem sinh san va tap ti’nh mot so loai dog vat: con trung, ek nha’i chjm…
* Cac dang kien thuc :
– Kien thuc ve dog vat tuog doi don gian, chu yeu la kien thuc hjh thai cau tao ngoaj, moi truog so’g , mot vai dac diem dinh duog, trao doi cha’t, sinh san, loi ik va tac hai cua mot so loai dog vat quen thuoc.
II, Pp va hjh thuc to chuc day hoc chu de dong vat.
1, PP va hjh thuc day hoc o cac lop 1,2,3
+ Doi voi dag nhan bjet cac con vat va cac bo phan chi’nh tren co the cac loai dog vat quen thuoc GV su dung pp quan sat tranh anh, mo hjnh ket hop voi pp goi mo? – va’n do’p, thao luan.
+ Doi voi kt va su dag dang, tam quan trog cua dog vat va cac bai on tap, cung co’, tong ket, gv su dung pp hoi da’p, thiet ke cac cau hoi trac nghjem, giup hs co dkien su dụng vo’n hieu biet cua mjh tu thic te.
2, PP day hoc chu de dong vat lop 4.
+ Doi voi kien thuc sinh li, gv nen su dụng pp thj nghjem, thuc hah. Gv bo’ tri’, chuan bj noi dụng, ke hoak duog dan hs theo doi thi nghjem. Khi k co dkien lam thj nghjem, gv can use pp quan sat ket hop voi hoi da’p. He thog cau hoi su dụng co so cac thog tin, hjeu biet tu thuc te cuoc so’ng ma cac e bit, tu trog tranh anh trog SGK va tai lieu tham khao.
+ Doi voi fan kt trao doi chat o dog vat, gv can giai thjk huog dan cac e khai thac cac so do trog sgk thog qua he thog cau hoi phu hop tren co so hieu bjet thuc te.
3, Pp o lop 5
+ Doi voi kien thuc ve sinh san huu ti’nh, qua trih sinh truog va fat trien cua dog vat,,, de day hoc hieu qua gv can su dụng pp quan sat ket hop voi pp hoi da’p, khai tha’c toi da cac hjh ve trog sgk va tranh anh suu tam được de cho cac e quan sa’t. Dog thoi dua vao hieu biet cua hs de xay dụng he thog cau hoi nham hu+kg cac e vao muc tieu kien thu’c can dat.
III, Do dung day hoc.
* Do dung day hoc chu de dog vat chu yeu la cac loai tranh anh ve cac loai dog vat quen thuoc : ga vit, trau bo, ngan ,meo … Ngoai ra con co cac mẫu ngâm và ép khô .

http://www.waterking90.worpress.com

Chu de xa hoi !!

Chu de xa hoi ( lop 1,2,3)
I, Muc tieu, noi dung chuog trinh
1, Muc tieu
* Kien thuc
– Ke được cac thanh vien trog gia dinh, ho hag va cog viec cua ho; su dụng va bao quan do dung trog gia dinh; mo ta được nha truog va hoat dog chu yeu cua GV va hS trog trg. Ke ve que huog va cac hoat dog kinh te, xa hoi o que huog; biet cach giu cho moi truog xung quanh xanh- sak- dep va an toan khi o nha, o truog, tren đang giao thog.
* Ki nang
– Xac dinh được vi tri nha o cua mjh, truog hoc va que huog noi mjh so’g
– Co thoi quen khi tiep xuc voi do vat de gay nguy hiem
– Ve được so do nha mjh, truog va dia fuog.
* Thai do
– Yeu quy nhug ng than trog nha va ban be, thay co giao o trg.
– Co thai do than thjet voi moi ng o trog cog dong
– Co y thuc phog tranh tai nan o nha, chap hah tot moi luat le va dam bao an toan giao thog khi tham gja giao thog.
– Giu gjn moi truog xug quanh xanh- sak- dep.
2 Noi dung chuog trinh
+ Chu de xa goi gom 46 bạ trog do’ co’
• 13 bạ ve gia dinh, 10 bai ve truog hoc, 17 bai ve que huog, 3 bai on tap.
• Trog do co lop 1: 11 bai ; Lop 2: 13 bai; lop 3: 19 baj
2.1 Chu de ve gia dinh
• Lop 1 : tu bai 11=> 14 : gia dinh, nha o, cog viec cua tung nguoi trog gia dinh va an toan khi o nha.
• Lop 2: “. “. “. : Gia dinh, do dung trog gia dinh, giu sak moi truog xung quanh nha o va fog tra’nh ngo doc jhi o nha.
• Lop 3: tu bai 19 ~> 22 : Cac the he trog gia dinh, ho noi, ho ngoai, phan tik va ve so do quan he ho hag.
2.2 Chu de truog hoc :10 baj
• Lop 1: 3 bai (b15=>17) : lop hoc va ca hoat dog o lop; giu ve sinh lop hoc.
• Lop 2: 4baj (19 22) : truog hoc va cac thah vien trog truog hoc, fog tranh nga te khi o truog va giu ve sih lop hoc.
• Lop 3: 3 bạ (24 den 26) : mot so hoat dog o truog va k choi cac tro choi nguy hiem.
2.3 Chu de ” que huog” : 17 baj
• Lop 1: 3 bai( 18-19-20) : canh vat xug quanh va an toan khi di hoc.
• Lop 2 : 4 bai (19-21) : duog giao thog va an toan khi di cac fuog tien giao thog; cs xug quanh.
• Lop 3 : 10 bai (27-38): canh vat xug quanh va cac hoat dog kinh te cua dia fuog, an toan khi di xe dap va giu gjn moi truog xanh sach dep.
2.4 Bai on tap. Co 3 bai
3. Cau truc bai hoc
• Cac bai hoc được ki hieu bag hoc sinh ga’i ghi so bai va ten bai hoc.
• Moi bai được trinh bay o 2trang nen thuan loi cho hoc sinh quan sat
• Noi dụng chu yeu được trinh bay thog qua he thog tranh anh.
• Ghj cau hoi hay “lệnh” cho hs được ki hieu bag : dau hoi, quả đấm hay bút chì .
II, Cac pp va hjnh thuc day hoc
1, Cac pp day hoc.
A, Pp quan sat.
* Quan sat tranh anh sgk tranh anh treo tuog
+ Can xac djnh chu de, doi tuog chjnh tren trah anh, hjh ve can quan sat. Huog dan hs quan sat: Tong the de’n chj tiet; ket hop quan sat ca nhan theo cap va theo nho’m
* Quan sat truc tiep tren hjen truog
– Thich hop cho viec day hoc cac bai co noi dụng ve truog hoc, lop hoc que huog. Tuy theo dieu kien cu the GV co the cho hs quan sat tu 25-30′ sau do thao luan ve noi dung ma cac e quan sa’y được.
B, PP do’ng vai
+ Chu de nay co rat nhjeu tinh huog va sat voi thuc te cs nen thjk hop de su dụng pp nay. Use hop li pp nay xco y nghja rat lon trog viec ren luyen nhjeu ki nag ứng xử can thjet trog gia dinh, nha truog va cog dog. Tuy nhjen gv can lua chon tinh huog sao cho fu hop.
C, PP tro choi hoc tap.
– GV can lua chon tro choi loi cuon hs tham gia.
D, pp ke chuyen
+ GV tao được tinh huog can giai quyet, xac djh chu de, noi dụng cau chuyen va huog dan hs ke.
F, PP thuc hah( ca nhan, nho’m ca lop)
* Thuc hah tham gia nhug cog viec cu the de nhan thuc được nhug kien thuc trog sgk va ren luyen ki nag lam viec. Khi to chuc thuc hah gv can dan do chuan bj dụng cu va fan chja cog viec fu hop cho tug nho’m, tug e.
* Ve tranh, so do
+ Yeu cau hoc sjh tham gia vao cog viec cu the de tiep thuc da hoc, được chug kien va ren luyen ki nag.
+ Gv huog dan hoc sinh noi dung can ve, chuan bj gia’y but…
G, PP thao luan
– GV can tao ra nhug tinh huog # nhau de hs thao luan
H, PP tham quan
– thjk hop cho day cac bạ chu de que huog. Tuy nhjen pp nay kho thuc hien doi voi hs tieu hoc. Gv nen cho hs di tham quan nhug dia diem gan truog.
III, Do dung day hoc.
* Gom cac nho’m sau:
1, Nhom do dụng co trog danh mục.
2, Phieu hoc tap
3, Bang tong ket
4, Do dung la vat dung hag ngay
5, Tranh anh , to roi…
6, Giay bia but vem
7, Dung cụ muon cua cac co quan to chu
8, Do dung tu lam cua gv
9, Do dung gv yeu cau hoc sinh lam
10, Ban do, luoc do, mo hinh dia fuog.

http://www.waterking90.worpress.com

Chu de lich su !!

Chu de Lich su
I, Muc tieu va noi dung chuong trinh
1, Muc tieu
* Kien thuc
– cug cap cho hs mot so kt co ban, thjet thuc ve cac su kien, hien tuog, nhan vat lich su tieu bieu, tuog doi co he tho’g theo dog time cua luk su Viet Nam tu buoi dau dụng nc toi nay.
* Ki nag
– Buoc dau ren luyen cho hs mot so ki nag:
• Thu thap, tim kiem tai lieu lich su tu cac nguon #nhau
• Neu tha’c ma’c dat cau hoi trog hoc tap va chon thog tin de giai dap
• Nhan bjet dụng cac su kien lik su, hien tuog lik su
• Trinh bay ket qua bag loi noi, luoc do, so do…
• Van dụng kt da hoc vao thuc tien cuoc so’ng
* Thai do
– Gop phan boi duog o hs nhug tha’i do va thoi quen:
• Ham hoc hoi, tim hjeu lich su dan toc
• Yeu we huog dat nc con ng Viet Nam
• Ton trog va bao ve cac dj tjkl ich su van hoa.
2, Noi dung chuog trinh sgk
– lop 4: Nhung su kien lich su, nhan vat lch su phan anh nhug cot mo’c da’nh da’u su fat trien cua cac giai doan lich su, nhug thanh tuu trog su nghjep dung nc va giu nc tu buoi dau dung nc den buoi dau dụng nha Nguyen
– Lop 5: Trinh bay nhug su kien, nhan vat lch su tieu bieu cua nc ta tu nua cuoi tk 19 den nay.
3, Phan bo’ noi dung chuog trinh va sgk
+ Phan lich su gom co 68 tiet : 3 tiet mo dau co noi dung chung cho ca fan ljk su va dia li 4
*, Lop 4: 1 tiet/tuan, 32 tiet/ nam
+ Phan lik su lop 4 co 29 bạ, co 3baj on tap, tog ket
– Buoi dau dung nc va giu nc khoag 700nam trc cog nguyen den nam 179 : 2baj
– Hon 1000 nam dau tranh giah lai doc lap( tu 179 TCN – 938) : 4 bai trog do co 1bai on tap.
– Buoi dau doc lap ( tu 938 – 1009) : 2baj
– Nc Dai Viet thoi Ly (1009 -1226) : 3 bai
– “. “. “. thoi Tran ( 1226-1400) : 4 bai
– nc dai Viet buoi dau thoi Hau Le ( thki 15) : 5bai co 1 bai on tap.
– Nc dai viet the ki 16- 18 : 6 bai
– Buoi dau thoi Nguye~n : (1802-1858) : 3 bai co 1bai on tap.
* So voi sgk cu, phan lich du co ban được giu nguyen co 1 so diem #.
– Phan mo dau chung cho ca fan lich su & dia li
– Phan lich su xep trc fan dia li
– Tang them 2 bai on tap.
– Phan kenh hinh tang ve so luong va chon loc k ihon.
3.2 Lop 5: 1tiet/tuan, 35 tiet/nam
A, Gom 30 bai, 4 bai on tap.
– Hon 80nam cho’g thuc dan Pha’p va xam luoc do do( 1858-1945) : 11bai trog do co 1bai on tap.
– Bao ve chih quyeb non tre, truog ki khag chien cho’g thuc dan pha’p (1945-1954): co 7bai trog do co 1bai on
– Xay dung XHCN o mien Bac va dau tranh thog nha’t dat nc( 1954-1975) : 9 bai trog do co 1bai on.
– Xay dụng XHCN trog ca nc (1975 den nay) : 3bai trog do 1bai on tap.
* So voi sgk cu~ phan lich su cug co nhug thay doi nhu sau:
– Ten 1so bai thay doi
– Mot so su kien được trinh bay #
– Phan kenh hjh fog fu va được chon loc ki hon.
* Nhung diem can luu y ve chuog trunh va sgk
– Phan lich su o lop 4-5 k trinh bay theo he thog chat che. Moi bai hoc la 1 su kien, hien tuog, nhan vat lich su tieu bieu cua 1 giai doan lich su. Tuy nhjen cac giai doan van theo tien trinh tu xua- nay
– Noi dụng chie’m nhjeu thoi luog cua chuog trinh la nhug su kien ve cac cuoc khoi nghja, khag chjen chog xam luoc, cac anh hug dan toc. Chuog trjh cug huog to’i su kien kih te, van hoa phan anh ti’nh toan dien cua lich su.

http://www.waterking90.worpress.com

Chu de con ng va suc khoe!!

Chu de :con nguoi va suc khoe:
I, Khai quat noi dung day hoc:
+ Chu de con ng va suc khoe la chu de chiem nhjeu va được phan bo tu lop 1den lop 5:
• Lop 1,2: co 9baj
• Lop3. : co 6b
• Lop4: co 17 baj
• Lop 5: co 19 bai
1, Noi dung day hoc o cac lop 1,2,3
+ O lop 1: hs tim hieu khai quat ve dac diem hinh thai cau tao ngoai co the ng( cac fan cua co the, chuc nag cua cac bo fan, giac quan) va cac bien fap giu gin ve sinh bao ve cac giac quan.
+ O lop 2, 3: hs được tim hieu khai quat ve cau tao va chuc nag cua mot so he co quan: van dog, tieu, hoa, ho hap, tuan hoan,bai tiet….cug nhu ve sinh bao ve co the.
2 Noi dựng cac bạ ve chu de: ” con ng & suc khoe” lop 4:
+ O lp 4 co 17 bai gom: cac kien thuc ve hoat dog sih li cua co the, trao doi chat giua co the voi moi truog.
• Qua trih TDChat được thuc hien o 2 cap do: cap do co the va cap do te bao.
• Cac vat tham gia vao qua trinh trao doi chat va nag luog la thuc an: protein, lipit, gluxit, nc & muoi khoag.
• Cac he co quan tham gia vao qua trjh TDC : tieu hoa, tuan hoan, bai tiet, ho hap được dk boi he than kinh.
3, Noi dựng ve : “con ng va suc khoe” lop 5
+ Kh lop 5 gom 19 bai ve sinh san, sinh thai, va mot so benh xa hoi . Noi dựng chu yeu bao gom cac kien thuc ve sih san,khai quat cac giai doan fat trien cua con ng:
• Thoi ki phôi trong cơ the me
• Giai doan so sinh( sih ra=> duoi 2t)
• Nha tre ma~u giao ( 2-6 tuoi)
• Nhi dong ( 6-12 tuoi)
• Dậy thì ( 10- 19 tuoi)
• Truog thanh ( 29-45 t)
• Trung nien ( 45- 65)
• Tuổi già ( 65 ~…)
+ cac kien thuc ve suc khoe va fog chog 1 so benh truyen nhjem gay nguy hiem cho con ng : sốt ret, viêm nao, AiDS
+ phan khoa hoc con danh 7 tiet cho noi dựng moi truog va tai nguyen thien nhjen, de cap den vai tro cua moi truong,tai nguyen thien nhjen voi con ng, tac dog cua con ng toi moi trg hau qua va some bjen fap kha’c fuc.
~» cung 1 chu de nhug cac kien thuc được nag cao dan qua cac lop va cac giai doan fat tiren, noi dựng tu khai quat den cu the, tu don gian => fuc tap.
II, Pp va hjnh thuc day hoc chu de Con ng va suc khoe.
1, Phuog phap.
+ trog day hoc cac bai thuoc chu de nay cac pp day hoc được su dụng chu yeu la pp: quan sat, hoi dap, thao luan, thuc hah, thj nghjem… Trog cac gio hoc chug được foi hop voi nha.
+ Khi day ve hjh thai cau tao co the ng su dụng pp day hoc :quan sat tranh anh mo hinh hoac quan sat ngay tren co the hoc sinh…ket kop voi ho?i dap, thog qua hoat dog cau hoi dinh huog muc tieu va doi tuog quan sat, giup hoc sinh phat hien kien thuc.
+ Day hoc cac kien thuc ve chuc nag sinh li cua cac he co quan trog co the, GV su dụng pp thj nghjem, pp thuc hah het hop voi quan sat tranh anh, ket hop cau hoi, so do xay dụng dua tren kien thuc thuc te va kinh nghiem sog cua hc sinh.
+ day hoc kien thuc bao ve cac co quan, GV su dụng pp hoi dap, dieu tra, dog vai, game… Tren co so hieu biet cua hs.
2, Hinh thuc to chuc day hoc.
+ cac bai hoc cua chu de con ng va suc khoe can day theo su phoi hop giua cac hjh thc day hoc ca nhan, thao cặp, theo nhom va cả lop . Tuy tug noi dụng ma gv lua chon hjh thuc cho fu hop.
+ khi can tim hjeu vi tri ca’u tao cua cac co quan hs doc lap quan sat hoac trao doi thao luan nhom.
+ Tim hieu ve chuc nag cua cac giac quan, ve sinh fog benh nen use hjh thuc hoat dog theo cap hoac nho’m, thao luan ca lop duoi su huog dan cua gv
* Co mot so bai co the day ngoai lop : sân truog, tram xa’…thog qua 1 so tro choi hoc tap.
III, Ke hoach day hoc:
* Nhung chu y khi soan giao a’n chu de : con ng & suc khoe.
– Tang cuog cac hoat dog cua hs, nham khai tha’c triet de kenh hjh va kenh chu~.
– Thiet ke nhjeu loai fie’u hoc tap: phat hien kien thuc mo’i, cug co kt cu, kiem tra va danh gia’
– Chu y hih thah thai do cho hs. Qua ndug kien thuc gv can tich hop voi viec giao duc tha’i do cho hs,
– Voi kt va con ng &suc khoe can khau thac de tik hop, log ghep giao duc y thuc giu gin ve sjh ca nhan va cog dog, gd moi truog, dan so.
IV , Do dung day hoc chu de : Con ng & Suc khoe.
* Bao gom:
+ Bo tranh anh ve cau tao co the ng
+ Mo hjh cau tao co the ng
+ Phieu hoc tap, so do, so đồ trống
* Y nghia tac dụng:
– Su dụng tranh anh mo hjh nhu la nguon thog tin de hs quan sat, fan tjk de fat hien cac kien thuc ve cau tao cac co quan: tai ma’t, da day… Cung nhug kien thuc cua ban than va thuc te hs de dag nhan ra chuc nag cua cac co quan nay.
– Mo hjh cug la do dụng mjh hoa cho kien thuc được trjh bay va cug la nguon kien thuc quan trog.
– Phieu hoc tap co vai tro quan trong giup phat huy tinh t-‘ch cuc, chu dong, sang tao cua hoc sinh. Dung cho moi hjh thuc hoc tap: ca nhan, nho’m, ca lop…

http://www.waterking90.worpress.com

Cau truc de thi mon TNXH

Cấu trúc đề thi TNXH
– Học phần đề cương trc(da phat)
– Đề thj có thể gồm 3 câu:
• 1 câu lý thuyết
• 2 câu mang tính chất vận dụng : Thiết kế 1
hoạt động quan sát trong 1 baj cụ thể hoặc thiết kế 1
trò chơi. Lưu ý: k sử dụng sgk.

http://www.waterking90.worpress.com

Noi dung on tap Tieng Viet 2 +3

Ôn tập Tv2:
– Phân tích từ tự học.
– Dựng ngữ cảnh.
– Tiền giả định.
– Hàm ngôn hiển ngôn.
* Chú ý: Một vài bài cụ thể
sau:
• quat cho ba ngu
• que huong
• cho tet
• truyen co
nuoc mjnh
• dong song mac ao
• khj me vang nha.
Ngoaj ra vẫn xem các bài khác tránh lệch tủ .( Mang theo sách giáo khoa khi đi thi)
Tv3:
-Ra đề thj và thang
điểm. Được mang theo SGK

http://www.waterking90.worpress.com

Lam gj de to chuc tot hoi thj

Lam gj de to chuc tot hoi thj:
* Van dung du’ng quy trinh to chuc:
– Đặt tên cho hd va xac dinh yeu cau giao duc.
– Xay dung noi dung va xac djnh hjnh thuc to chu hoat dog.
– Chuan bj cho hoat dog.
– Tien hah hoat dong
– Danh gia rut kinh nghjem
* Xay dung ke hoach
– Len ke hoach cu the giup cho giao vien hoat dog co muc djk cu the, k bj phan ta’n
– Giup gv tu tin hon,it cag thag hon khi thuc hjen nhjem vu cua mjh
– Khi le ke hoak ro rag gvien se chu dog hon,bjh tinh hon de giai quyet tinh huog bat thuog xay ra.
* Huy dong luc luong cung tham gia
– Giao vien:
– Hoc sinh
– Cac luc luog #
* Van dung cac ki nag to chuc hoat dong

http://www.waterking90.worpress.com

Noi dung cua hjnh thuc hoat dog theo chu diem?

Noi dung cua hinh thuc sinh hoat theo chu diem:
+ Noi dung gom cac cac chu diem fu hop voi hoc sinh tieu hoc nhu:
• Chu d? : Truyen thog nha truog
* Yeu cau gd: gd su hieu biet ve trak nhjem cua ng hs voi truyen thog nha trg
– ren luyen ne nep, thoi quen tot
– boi duog t/cam, thai do voi trg lop
* Cac hjh thuc:
– Dượt đội hih doi ngu Khai giag
– Le khai gig nam hoc
– Hoc tap noi quy nha trg
– On cac bạ hat da được hoc
– Tim hjeu n/vu chj tieu nam hoc moi…
• Chu diem: Kinh yeu thay co ( Thag 11)
* Yeu cau giao duc:
– nhan thuc được cog lao cua thay co
– gd t/cam ton trog, kih yeu biet on thay co
– the hien log biet on thog qua hoc tap, van nghe
* cac hjh thuc hoat dog:
– fat dog fog trao thj dua thag hoc tot
– ra bao tuog ve ngay 20
– Le ki niem ngay teacher
• Chu diem 3: Yeu dat nc ( thag 12)
* Yeu cau
– gd truyen thog dan toc, su giau dep cua que huog
– gd thai do ton trog nhug chjen cog, chjen si quern mjh vi tq
* Cac hjh thuc
– tim hieu cah dep que huog
– suu tam trah anh ve bo doi, que huog, dat nc
– ca hat
– sinh hoat tap the 22/12
• Chu diem : Giu gin truyen thog van hoa dan toc( t1-t2)
* Yeu cau gd
– gd hieu biet ve truyen thog van hoa dan toc dia fuog
– gduc y thuc bao ve, fat huy truyen thog cho cac e
– boi duog giao tiep ug xu
* Hjh thuc:
– Thi net dep tuoi tho
– tham vien bao tag hoac dj tjkl ik su dia fuog
• Chu diem: Yeu quy me va co giao( thag 3)
* Yeu cau giao duc:
– hieu y nghia ngay 8-3
– giao duc cho hs log kih trog, quy men me va co giao
– biet cak the hien su quy trog ng fu nu Viet Nam
* Hjh thuc hoat dog
– phat dog fog trao thi dua lap thah tik chao mug quoc te fu nu
– Ra bao tuog ngay QT Female, ca hat ve me va co
– To chuc ki niem ngay Qte fu nu
• Chu diem 6: Bac Ho kinh yeu( thag 5)
* yeu cau gd:
– gd hs hieu biet ve Bac Ho, ve Doi thjeu nien tien fog HCM
– gd hs log kih yeu bac ho, biet on Bac
* cac hjh thuc
– fat dog thj dua hoc tap, lap thah tik dag len Bac
– To chuc “Hai hoa dan chu” fuc vu on tap cuoi nam
– Ca mua ve Bac ho
– Tim hieu truyen thog Doi
– Dai hoi chau ngoan Bac ho
– Chuan bj ke hoak hdog he.

http://www.waterking90.worpress.com

Cac ki nag de to chuc hoi thj!!!

Cac ki nag de to chuc 1 hoat dog ngoai gio len lop:
* De to chuc 1 hdngll ng giao vien can co nhug ki nag sau:
+ Ki nag ro chuc tro choi
+ Ki nag to chuc tai
+ Ki nag mua hat tap the
+ Ki nag giao tiep
+ Ki nag noi trc da’m dog
+ Ki nag tiep can, huy dog, phoi hop cac luc luog xa hoi tham gia to chu’c hdnggjo len lop.
+ Ki nag dan chuog trinh

** Phan tik ki nag tiep can., huy dog…
+ Nhieu luc luog xa hoi co nhug dog gop dag ke cho su thah cog cua 1 hoat dog….Luc luog nay rat dog dao bao gom: hoi fu huynh hs, cac doan the xa hoi, cac co quan van hoa giao duc..v,…v
+ Moi thah phan co vai tro, vj tri nhjem vu #nhau trog cog tac giao duchoc sinh, vj the ng giao vien fai biet kham fa nhug tiem nag cua cac luc luog nay, dog thoi biet cak tiep can, huy dog va foi hop cac luc luog nay de to chuc hoat dog nggllop. Tiep can va huy dog cac luc luog k co nghja la dua ha?n vao ho ma la 1 su foi hop hoat dog 1 cak khoa hoc. De lm được viec nay gvien fai thuc hien cac cog viec sau:
• Tiep can va tap hop cag dog dao cac luc luog xa hoi cag thuan loi cho viec to chuc hdgdngll. Gv fai na’m chac được t/phan nghe nghiep cua cha me hoc sinh trog ngay dau nam hoc. Kheo leo tiep can de khai thac sau hon tiem nag cua ho bag nhug cuoc trao doi tro chuyen, tiep xuc tai truog hoc, noi sog ỏ lam viec cua ho.
• Giao vien trih bay du dinh cua mjh ve viec to chuc hdngll va kheo leo thu hut, loi cuon ho vao viec ban bac, de xuat gop y bo xung va tham gia ho tro ve nhan luc, tai luc…
• Dong vien, khik le va ghj nhan cog lao cua cac luc luog xa hoi khi ho tham gia vao hoat dog bag cak thog ba’o cho ban giam hjeu , hoi fu huynh hs biet được dog gop cua ho nham tao …kkhi than thiet coi mo giua nha truog va cac luc luog xa hoi, giua gv & fu huynh.
– Muon tiep can, huy dog va foi hop hoat dog voi cac luc luog xa hoi trog viec to chuc cac hoat dog NGLL gv can ren luyen ki nag giao tiep mem deo va lih hoat, fai co kha nag na’m ba’t nhah nha.y cac thog tin va hieu được nhug ddiem, nhu caun, nguyen vog cug nhu kha nag cua cac ll xa hoi. Ben cah do cug can co uy tin voi hs, fu huynh …
** Ki nag dan chuog trinh
– Vai tro cua MC
• La ng gioi thieu chuog trinh
• La ng dan dắt va dieu khien chuog trinh.
• La dien vien dac biet cua chuog trinh
– Nhiem vu cua ng dan chuog trinh:
• Lam ro y nghia tug tiet muc
• Dinh huog cam xuc, tham mi cua khan gia.
• Gioi thieu thog tin.
– Tieu chuan va nag luc cua ng dan chuog trinh:
• Ngoai hjh
• Giog no’i
• Ngon ngu
• Am hieu tam li khan gia
• Kha nag ug xu lih hoat
• Am hieu nhjeu lih vuc
• Co 1so ki nag fu tro: ke chuyen, hat, mua, tro cho
– Ren luyen tro thah ng dan chuog trinh gioi:
• Ren luyen ki nag: kha nag hieu nhah, chjnh cac, kha nag phan doan tot, tri nho tot, tri tuog tuog fog fu
• Trau doi kt bag cak: doc sak bao, tham khao nghjen cuu cac tai lieu chuyen mon € nhjeu lih vuc, ghj chu lai de lam tu lieu.
• Ren luyen cam nag lam chu cam xuc
• Ren kha nag noi trc dam dog.

http://www.waterking90.worpress.com